Cilj projekta

Osnovni cilj projekta je: pružanje pomoći kompanijama da prepoznaju prilike i potrebe za implementaciju principa cirkularne ekonomije u svoje poslovanje na način koji im može obezbediti povećanje poslovnog uspeha, kako u domenu unapređenja finansijskog poslovanja tako i bolje prepoznatljivosti i konkurentnosti na inostranom tržištu usled primene savremenih principa poslovanja.

Kontekst i izazovi

Cirkularna ekonomija predstavlja potencijal za rapidni razvoj privrede Republike Srbije, smanjenjem troškova proizvodnje, stvaranjem novih radnih mesta, obezbeđivanjem veće konkurentnosti proizvoda na tržištima razvijenih zemalja.

Za postizanje preduslova za uspostavljanje cirkularne ekonomije koji pored ostalog obuhvataju razvoj i primenu novih tehnologija, modernizaciju društva, veće angažovanje svih aktera, promenu svesti i dosadašnjih obrazaca ponašanja u domenu proizvodnje i potrošnje, kao i biznis modela kompanija, nephodno je znanje i visok nivo inovativnosti.  Upravo zato cilj ovog programa je prenos znanja, iskustava i mentorski rad sa kompanijama u svrhu osnaživanja njihvovih kapaciteta za unapređenje poslovanja na način koji korespondira sa ciljevima cirkularne ekonomije.

Ciljna grupa

Ciljnu grupu projekta čine mladi menadžeri, inženjeri iz inovativnih kompanija, kao i eksperti iz konsultanskih kompanija kojima će se pojačati kapacitet za uvođenje inovativnih procesa baziranih na cirkularnoj ekonomiji u mala i srednja preduzeća, kao i donosioci odluka na lokalnom nivou koji u budućnosti treba da podrže programe i aktivnosti implementacije principa cirkularne ekonomije za dobrovit lokalne zajednice ali i države u celini.

Teritorija koju projekat pokriva

Region: Autonomna pokrajina Vojvodina Jedinica lokalne samouprave: Novi Sad

Očekivani efekti projekta

  • Jačanje inovacionih kapaciteta kompanija u domenu cirkularne ekonomije
  • Promocija i popularizacija inovacija i saradnja naučno-istraživačkih organizacija i privrede
  • Povećanje efikasnosti proizvodnog procesa zasnovanog na inovacijama
  • Povećanje stepena reciklaže i ponovne upotrebe otpadnih materijala
  • Smanjenje potrošnje energije po jedinici proizvoda
  • Stvaranje novih „zelenih“ radnih mesta
  • Smanjenje zavisnosti od uvoza sirovina i energenata
  • Smanjenje negativnih uticaja na životnu sredinu izazvanih eksploatacijom resursa i manje zagađenje svih medijuma životne sredine